1 Публичные сообщения

  1. Весь диалог
    mình.-Hân -Thôi đi cô, còn giấu nữa thích thì cứ nói với tôi , tôi làm mối ch